Όροι Χρήσης

Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες

1. Η «Money Market Aνώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικών Πρακτόρων» (στο εξής ‘moneymarket’) έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 998940997 /ΦΑΕ Αθηνών και ΑΡΜΑΕ 60189\01\B\06\89 και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 006784301000, εδρεύει στην Αθήνα, Ευριπίδου 31-33 Τ.Κ. 10554.

2. Η moneymarket δημιούργησε τον δικτυακό τόπο energy-market.gr, με σκοπό την παροχή μίας συγκριτικής εικόνας στους χρήστες/ υποψήφιους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σχετικά με τα τιμολόγια που είναι δημοσιευμένα από τους προμηθευτές ενέργειας με τους οποίους συνεργάζεται, καθώς και από τα δημοσίως προσβάσιμα τιμολόγια προμηθευτών που τυγχάνουν δημοσιευμένα από τους προμηθευτές προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με σκοπό να διευκολύνει τους χρήστες/ καταναλωτές να επιλέξουν προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας για τις καταναλωτικές τους ανάγκες. Η χρήση του energy-market.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του energy-market.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

3. Τα αποτελέσματα της ως άνω σύγκρισης στηρίζονται στα δημοσιευμένα και δημοσίως προσβάσιμα τιμολόγια των προμηθευτών υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και εξαρτώνται απόλυτα από τις πληροφορίες που οι χρήστες εισάγουν στα ειδικά πεδία του διαδικτυακού τόπου. Εάν τα στοιχεία κατανάλωσης ή τα τιμολόγια των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου διαφοροποιηθούν στο μέλλον, τότε η δαπάνη/ κόστος και το όφελος που θα προκύπτουν θα είναι διαφορετικά.

4. Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του energy-market.gr είναι διαθέσιμη Δευτέρα έως Κυριακή, 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 2155050000. Οι τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ των εκπροσώπων της moneymarket και του εκάστοτε χρήστη της υπηρεσίας energy-market.gr (στο εξής ‘χρήστης’) ενδέχεται να ηχογραφούνται, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 3340/2005 και του ν. 3471/ 2006, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι χρήστες της υπηρεσίας energy-market.gr μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της moneymarket και με αποστολή e-mail στην διεύθυνση customercare@energy-market.gr.

5. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας energy-market.gr, η moneymarket παρουσιάζει τα προϊόντα των συνεργαζομένων με αυτήν προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας ή/ και φυσικού αερίου, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από τους ίδιους τους προμηθευτές. Η παρουσίαση του εκάστοτε προϊόντος προς τον χρήστη/ καταναλωτή πραγματοποιείται αυτόματα βάσει των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισάγει στο ηλεκτρονικό σύστημα του energy-market.gr αποκλειστικά ο ίδιος ο χρήστης/ καταναλωτής.

6. Η moneymarket δεν έχει δικαίωμα ή/ και δυνατότητα επέμβασης ή μεταβολής των προϊόντων των συνεργαζομένων προμηθευτών ή/ και των όρων παροχής τους. Επιπλέον, η moneymarket δεν έχει δικαίωμα ή/ και δυνατότητα επέμβασης ή μεταβολής των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισάγει ο χρήστης/ καταναλωτής ή εισάγονται αυτόματα μέσω διασυνδεδεμένων ανεξάρτητων και αξιόπιστων βάσεων δεδομένων στο σύστημα.

7. Η moneymarket δεν εγγυάται ότι τα αποτελέσματα της σχετικής σύγκρισης των τιμολογίων των προμηθευτών θα είναι απολύτως ακριβή και ορθά, αφού εξαρτώνται από τις πληροφορίες που καταχωρεί στο διαδικτυακό τόπο ο ίδιος ο χρήστης/ καταναλωτής. Επιπλέον, κάθε καταναλωτής/ χρήστης αναγνωρίζει ότι είναι αποκλειστικά ο ίδιος υπεύθυνος για την εκπόνηση της σχετικής έρευνας αγοράς και την επιλογή του κατάλληλου για τις ανάγκες του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας ή/ και φυσικού αερίου, αφού ενημερωθεί και λάβει υπ΄ όψιν τόσο τυχόν εποχικές προσφορές, όσο και τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που συνοδεύουν τα τιμολόγια ή τις προσφορές, που ενδέχεται να διαφοροποιούν τις τελικές χρεώσεις.

8. Ο χρήστης/ καταναλωτής αποδέχεται ότι κάθε πληροφορία και περιεχόμενο που παρουσιάζει ο διαδικτυακός τόπος παρέχεται μόνο για σκοπούς πληροφόρησης και σε καμία περίπτωση δεν επέχει χαρακτήρα συμβουλής ή πρόσκληση για σύναψη σύμβασης. Η moneymarket καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνεχή ενημέρωση και τον συνεχή έλεγχο του διαδικτυακού τόπου, πλην όμως ουδεμία ευθύνη φέρει τόσο για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων των σχετικών υπολογισμών για την παρουσίαση του επωφελέστερου τιμολογίου, αφού τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στους χρήστες/ επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου αποτελούν απλώς μία ενδεικτική εικόνα εκ των διαθέσιμων λύσεων στην αγορά, κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή που την επισκέπτεται ο χρήστης/ καταναλωτής και ανάλογα με τις πληροφορίες που αυτός εισφέρει στο ηλεκτρονικό σύστημα, όσο και για την τελική επιλογή προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας από τον καταναλωτή και τον χρήστη.

9. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να προμηθευτεί οποιοδήποτε προϊόν που παρουσιάζει το energy-market.gr, η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας/ φυσικού αερίου θα συνάπτεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από τη νομοθεσία, μεταξύ του χρήστη και του συνεργαζόμενου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας ή/ και φυσικού αερίου που παρέχει το συγκεκριμένο προϊόν προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή/ και φυσικού αερίου.

10. Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό του. Επίσης, δηλώνει και εγγυάται ότι είναι ο νόμιμος κύριος, κάτοχος, νομέας και δικαιούχος ή νομίμως εξουσιοδοτημένος χρήστης των μέσων πληρωμής που χρησιμοποιεί, γνωστοποιώντας τα στοιχεία τους και παρέχοντας ρητή εντολή προς τη moneymarket για την είσπραξη του αντιτίμου των προϊόντων που επιλέγει να προμηθευτεί στο πλαίσιο της υπηρεσίας energy-market.gr.

11. O Χρήστης αποδέχεται, δηλώνει και εγγυάται ότι εισάγει τις αληθινές και ακριβείς πληροφορίες που απαιτούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης στοιχείων του energy-market.gr σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας εισαγωγής των απαιτούμενων πληροφοριών αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.


Β. Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συνόλου του περιεχομένου του διαδικτυακού ανήκουν στη moneymarket. Ενδεικτικά και μη περιοριστικά ως περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου αναφέρεται το σύνολο των κειμένων, τα γραφικά/ σχέδια, οι εικόνες/ φωτογραφίες, τα βίντεο, οι ήχοι, τα σήματα και διακριτικά γνωρίσματα, καθώς και οι κώδικες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση σε server, αποστολή, μετάδοση, διανομή ή χρήση οποιωνδήποτε περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου για τη δημιουργία παράγωγων έργων χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συγκατάθεση της moneymarket. Περαιτέρω, απαγορεύεται η αντίστροφη εκπόνηση (reverse engineering), η απομεταγλώττιση (decompilation) και η αποκωδικοποίηση (disassembly) του λογισμικού. Ο χρήστης αποδέχεται ότι το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου απευθύνεται σε υποψήφιους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και διατίθεται μόνο για προσωπική τους ενημέρωση. Οποιαδήποτε διαφορετική χρήση απαιτεί προηγούμενη γραπτή έγκριση από τη moneymarket.


Γ. Διευθέτηση εγγράφων παραπόνων – Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών – Εποπτεύουσα Αρχή – Δικαίωμα Υπαναχώρησης

1. Ο Χρήστης δύναται να υποβάλει εγγράφως τα ερωτήματα ή τυχόν παράπονά του απευθυνόμενος στη moneymarket, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα ή fax στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: support@energy-market.gr και 2118007242.

2. Η moneymarket θα διαβιβάζει τα αιτήματα στον αντίστοιχο προμηθευτή ενέργειας ή/ και φυσικού αερίου. Ο Χρήστης λαμβάνει απάντηση από τη moneymarket ή και απ’ ευθείας από τον προμηθευτή το συντομότερο δυνατόν από τη παραλαβή του σχετικού αιτήματος. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν περιορίζει τα δικαιώματα του Χρήστη για αναζήτηση δικαστικής προστασίας. Εν συνεχεία, ακολουθείται η διαδικασία επίλυσης διαφορών που έχει καταρτίσει και δημοσιεύσει ο προμηθευτής. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν περιορίζει τα δικαιώματα του Χρήστη για αναζήτηση δικαστικής προστασίας.

3. Σε κάθε περίπτωση:
3.1. Για κάθε διαφωνία μεταξύ μικρού πελάτη/ καταναλωτή και προμηθευτή, ο πελάτης μπορεί να απευθυνθεί στο Συνήγορο του Καταναλωτή ή σε άλλο αρμόδιο όργανο που ενδεχομένως προβλεφθεί από την κείμενη νομοθεσία, που λειτουργεί ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης διαφορών, και

3.2 Προκειμένου για διαφωνία του πελάτη ως προς το ποσό του λογαριασμού κατανάλωσης, ως προϋπόθεση για προσφυγή σε εξωδικαστική ή/ και δικαστική επίλυση της διαφοράς πρέπει να προηγείται η διαδικασία «διόρθωσης/ αμφισβήτησης λογαριασμού κατανάλωσης» που έχει καταρτίσει και δημοσιεύσει ο προμηθευτής.

4. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι η εποπτεύουσα αρχή στον τομέα της προμήθειας ενεργειακών προϊόντων. Κάθε πελάτης/καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στη ΡΑΕ σχετικά με θέματα συναφή με τη διαδικασία προμήθειας ενεργειακών προϊόντων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

5. Δικαίωμα Υπαναχώρησης: Σε περίπτωση σύναψης της σύμβασης από απόσταση ή εκτός εμπορικού καταστήματος του προμηθευτή, ο πελάτης/ καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την υπογραφή της, αναιτιολόγητα, αποστέλλοντας στα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή το σχετικό έντυπο δήλωσης υπαναχώρησης.


Δ. Προσωπικά δεδομένα

Η moneymarket επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων υπό τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας και σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016. Ο Χρήστης μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά στην Πολιτική Απορρήτου για τις πηγές, τους σκοπούς, τους αποδέκτες, τις λοιπές λεπτομέρειες της διενεργούμενης επεξεργασίας, καθώς και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων του (ανάκλησης της συγκατάθεσης, εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ), διαφανούς ενημέρωσης (άρθρο 12 ΓΚΔΠ), πληροφόρησης (άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ), πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ), διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη – άρθρο 17 ΓΚΠΔ), αντίταξης στην αυτοματοποιημένη λήψη, αποφάσεων, όπως η δημιουργία προφίλ (άρθρο 22 ΓΚΠΔ), περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ), φορητότητας των δεδομένων σας (άρθρο 20 ΓΚΠΔ), αλλά και το δικαίωμα καταγγελίας. Παρακαλούμε ελέγξτε την Πολιτική Απορρήτου.


Ε. Γλώσσα - Εφαρμοστέο δίκαιο

1. Το σύνολο των όρων που διέπουν τις σχέσεις του χρήστη του διαδικτυακού τόπου με τη moneymarket οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παρόν συντάσσονται στην Ελληνική

2. Οι σχέσεις μεταξύ της moneymarket και των χρηστών του διαδικτυακού τόπου, μέσω της υπηρεσίας energy-market.gr, διέπονται και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού δικαίου.