Όροι Χρήσης

Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες

1. H Money Market Α.Ε Μεσιτών Ασφαλίσεων (στο εξής ‘moneymarket’) έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 998940997 /ΦΑΕ Αθηνών και ΑΡΜΑΕ 60189\01\B\06\89 και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 006784301000, εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αγίου Δημητρίου αρ. 4.

2. Η moneymarket δημιούργησε τον δικτυακό τόπο energy-market.gr, με σκοπό την παροχή μίας συγκριτικής εικόνας στους χρήστες/ υποψήφιους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας σχετικά με τα τιμολόγια που είναι δημοσιευμένα από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με τους οποίους συνεργάζεται, με σκοπό να διευκολύνει τους χρήστες/ καταναλωτές να επιλέξουν προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας για τις καταναλωτικές τους ανάγκες. Η χρήση του energy-market.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του energy-market.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

3. Τα αποτελέσματα της ως άνω σύγκρισης στηρίζονται στα δημοσιευμένα και δημοσίως προσβάσιμα τιμολόγια των προμηθευτών υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας και εξαρτώνται απόλυτα από τις πληροφορίες που οι χρήστες εισάγουν στα ειδικά πεδία του διαδικτυακού τόπου. Εάν τα στοιχεία κατανάλωσης ή τα τιμολόγια των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας διαφοροποιηθούν στο μέλλον, τότε η δαπάνη/ κόστος και το όφελος που θα προκύπτουν θα είναι διαφορετικά.

4. Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του energy-market.gr είναι διαθέσιμη Δευτέρα έως Κυριακή, 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 2155050000. Οι τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ των εκπροσώπων της moneymarket και του εκάστοτε χρήστη της υπηρεσίας energy-market.gr (στο εξής ‘χρήστης’) ενδέχεται να ηχογραφούνται, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 3340/2005 και του ν. 3471/ 2006, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι χρήστες της υπηρεσίας energy-market.gr μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της moneymarket και με αποστολή e-mail στην διεύθυνση customercare@energy-market.gr.

5. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας energy-market.gr, η moneymarket παρουσιάζει τα προϊόντα των συνεργαζομένων με αυτήν προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από τους ίδιους τους προμηθευτές. Η παρουσίαση του εκάστοτε προϊόντος προς τον χρήστη/ καταναλωτή πραγματοποιείται αυτόματα βάσει των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισάγει στο ηλεκτρονικό σύστημα του energy-market.gr αποκλειστικά ο ίδιος ο χρήστης/ καταναλωτής.

6. Η moneymarket δεν έχει δικαίωμα ή/ και δυνατότητα επέμβασης ή μεταβολής των προϊόντων των συνεργαζομένων προμηθευτών ή/ και των όρων παροχής τους. Επιπλέον, η moneymarket δεν έχει δικαίωμα ή/ και δυνατότητα επέμβασης ή μεταβολής των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισάγει ο χρήστης/ καταναλωτής ή εισάγονται αυτόματα μέσω διασυνδεδεμένων ανεξάρτητων και αξιόπιστων βάσεων δεδομένων στο σύστημα.

7. Η moneymarket δεν εγγυάται ότι τα αποτελέσματα της σχετικής σύγκρισης των τιμολογίων των προμηθευτών θα είναι απολύτως ακριβή και ορθά, αφού εξαρτώνται από τις πληροφορίες που καταχωρεί στο διαδικτυακό τόπο ο ίδιος ο χρήστης/ καταναλωτής. Επιπλέον, κάθε καταναλωτής/ χρήστης αναγνωρίζει ότι είναι αποκλειστικά ο ίδιος υπεύθυνος για την εκπόνηση της σχετικής έρευνας αγοράς και την επιλογή του κατάλληλου για τις ανάγκες του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, αφού ενημερωθεί και λάβει υπ΄ όψιν τόσο τυχόν εποχικές προσφορές, όσο και τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που συνοδεύουν τα τιμολόγια ή τις προσφορές, που ενδέχεται να διαφοροποιούν τις τελικές χρεώσεις.

8. Ο χρήστης/ καταναλωτής αποδέχεται ότι κάθε πληροφορία και περιεχόμενο που παρουσιάζει ο διαδικτυακός τόπος παρέχεται μόνο για σκοπούς πληροφόρησης και σε καμία περίπτωση δεν επέχει χαρακτήρα συμβουλής ή πρόσκληση για σύναψη σύμβασης. Η moneymarket καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνεχή ενημέρωση και τον συνεχή έλεγχο του διαδικτυακού τόπου, πλην όμως ουδεμία ευθύνη φέρει τόσο για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων των σχετικών υπολογισμών για την παρουσίαση του επωφελέστερου τιμολογίου, αφού τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στους χρήστες/ επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου αποτελούν απλώς μία ενδεικτική εικόνα εκ των διαθέσιμων λύσεων στην αγορά, κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή που την επισκέπτεται ο χρήστης/ καταναλωτής και ανάλογα με τις πληροφορίες που αυτός εισφέρει στο ηλεκτρονικό σύστημα, όσο και για την τελική επιλογή προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας από τον καταναλωτή και τον χρήστη.

9. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να προμηθευτεί οποιοδήποτε προϊόν που παρουσιάζει το energy-market.gr, η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα συνάπτεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από τη νομοθεσία, μεταξύ του χρήστη και του συνεργαζόμενου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχει το συγκεκριμένο προϊόν προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

10. Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό του. Επίσης, δηλώνει και εγγυάται ότι είναι ο νόμιμος κύριος, κάτοχος, νομέας και δικαιούχος ή νομίμως εξουσιοδοτημένος χρήστης των μέσων πληρωμής που χρησιμοποιεί, γνωστοποιώντας τα στοιχεία τους και παρέχοντας ρητή εντολή προς τη moneymarket για την είσπραξη του αντιτίμου των προϊόντων που επιλέγει να προμηθευτεί στο πλαίσιο της υπηρεσίας energy-market.gr.

11. O Χρήστης αποδέχεται, δηλώνει και εγγυάται ότι εισάγει τις αληθινές και ακριβείς πληροφορίες που απαιτούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης στοιχείων του energy-market.gr σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας εισαγωγής των απαιτούμενων πληροφοριών αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.


Β. Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συνόλου του περιεχομένου του διαδικτυακού ανήκουν στη moneymarket. Ενδεικτικά και μη περιοριστικά ως περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου αναφέρεται το σύνολο των κειμένων, τα γραφικά/ σχέδια, οι εικόνες/ φωτογραφίες, τα βίντεο, οι ήχοι, τα σήματα και διακριτικά γνωρίσματα, καθώς και οι κώδικες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση σε server, αποστολή, μετάδοση, διανομή ή χρήση οποιωνδήποτε περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου για τη δημιουργία παράγωγων έργων χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συγκατάθεση της moneymarket. Περαιτέρω, απαγορεύεται η αντίστροφη εκπόνηση (reverse engineering), η απομεταγλώττιση (decompilation) και η αποκωδικοποίηση (disassembly) του λογισμικού. Ο χρήστης αποδέχεται ότι το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου απευθύνεται σε υποψήφιους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και διατίθεται μόνο για προσωπική τους ενημέρωση. Οποιαδήποτε διαφορετική χρήση απαιτεί προηγούμενη γραπτή έγκριση από τη moneymarket.


Γ. Διευθέτηση εγγράφων παραπόνων – Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών – Εποπτεύουσα Αρχή – Δικαίωμα Υπαναχώρησης

1. Ο Χρήστης δύναται να υποβάλει εγγράφως τα ερωτήματα ή τυχόν παράπονά του απευθυνόμενος στη moneymarket, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα ή fax στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: support@energy-market.gr και 2118007242.

2. Η moneymarket θα διαβιβάζει τα αιτήματα στον αντίστοιχο προμηθευτή. Ο Χρήστης λαμβάνει απάντηση από τη moneymarket ή και απ’ ευθείας από τον προμηθευτή το συντομότερο δυνατόν από τη παραλαβή του σχετικού αιτήματος. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν περιορίζει τα δικαιώματα του Χρήστη για αναζήτηση δικαστικής προστασίας. Εν συνεχεία, ακολουθείται η διαδικασία επίλυσης διαφορών που έχει καταρτίσει και δημοσιεύσει ο προμηθευτής. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν περιορίζει τα δικαιώματα του Χρήστη για αναζήτηση δικαστικής προστασίας.

3. Σε κάθε περίπτωση:
3.1. Για κάθε διαφωνία μεταξύ μικρού πελάτη/ καταναλωτή και προμηθευτή, ο πελάτης μπορεί να απευθυνθεί στο Συνήγορο του Καταναλωτή ή σε άλλο αρμόδιο όργανο που ενδεχομένως προβλεφθεί από την κείμενη νομοθεσία, που λειτουργεί ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης διαφορών, και

3.2 Προκειμένου για διαφωνία του πελάτη ως προς το ποσό του λογαριασμού κατανάλωσης, ως προϋπόθεση για προσφυγή σε εξωδικαστική ή/ και δικαστική επίλυση της διαφοράς πρέπει να προηγείται η διαδικασία «διόρθωσης/ αμφισβήτησης λογαριασμού κατανάλωσης» που έχει καταρτίσει και δημοσιεύσει ο προμηθευτής.

4. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι η εποπτεύουσα αρχή στον τομέα της προμήθειας ενεργειακών προϊόντων. Κάθε πελάτης/καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στη ΡΑΕ σχετικά με θέματα συναφή με τη διαδικασία προμήθειας ενεργειακών προϊόντων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

5. Δικαίωμα Υπαναχώρησης: Σε περίπτωση σύναψης της σύμβασης από απόσταση ή εκτός εμπορικού καταστήματος του προμηθευτή, ο πελάτης/ καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την υπογραφή της, αναιτιολόγητα, αποστέλλοντας στα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή το σχετικό έντυπο δήλωσης υπαναχώρησης.


Δ. Προσωπικά δεδομένα

1. Η moneymarket τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο με προσωπικά δεδομένα των χρηστών της υπηρεσίας energy-market.gr, που συνήψαν σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της υπηρεσίας energy-market.gr με συνεργαζόμενους προμηθευτές, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της στο πλαίσιο της επικοινωνίας της με τους εν λόγω καταναλωτές. Αποκλειστικό σκοπό της τήρησης και επεξεργασίας του εν λόγω αρχείου αποτελεί η παροχή και εκτέλεση των υπηρεσιών που έχει αναλάβει η moneymarket έναντι των Χρηστών και των συνεργαζομένων προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, η moneymarket διατηρεί το δικαίωμα διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων, που τηρεί και επεξεργάζεται στον εκάστοτε συνεργαζόμενο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας που προμηθεύει το αντίστοιχο προϊόν στο υποκείμενο των διαβιβαζόμενων δεδομένων με σκοπό την επεξεργασία της αίτησης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, τη λειτουργία και εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Αποδέκτες των δεδομένων των Χρηστών δύνανται να είναι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, υπάλληλοι ή και τρίτα πρόσωπα συνεργάτες της moneymarket που ασκούν υπηρεσίες κατ’ εντολήν της και πληρούν τις εκ του νόμου προϋποθέσεις, Δημόσιες Αρχές βάσει επιταγών του Νόμου ή Δικαστικών αποφάσεων κ.λπ. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει κατόπιν γραπτού αιτήματός του και έναντι αντιτίμου που δύναται να καθορίζει εκάστοτε η moneymarket και σύμφωνα με τους όρους που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πληροφορίες για τα τηρούμενα προσωπικά του δεδομένα και στοιχεία και να προβάλλει τυχόν εύλογες αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και στοιχείων σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 12 και 13 του Νόμου 2472 /97.

3. Τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία των Χρηστών της υπηρεσίας energy-market.gr τηρούνται σε αρχείο από την Μoney Market Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, Αγίου Δημητρίου 4, τηλ. 2103245000, η οποία θα τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για τον σκοπό τόσο των υπηρεσιών που παρέχει, όσο και άλλων προωθητικών ενεργειών που τυχόν πραγματοποιήσει στο μέλλον. Η περαιτέρω τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την εκάστοτε ασφαλιστική επιχείρηση που προμηθεύει το προϊόν διέπεται από τις διατάξεις του σχετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Η moneymarket έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να επεξεργάζεται, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασής τους, τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, πλην των ευαίσθητων, για προωθητικές ενέργειες ή και πωλήσεις εξ αποστάσεως που πραγματοποιεί η ίδια ή/ και συνδεόμενες με αυτήν επιχειρήσεις. Ο Χρήστης αποδεχόμενος τους παρόντες όρους παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του στη moneymarket για την τήρηση του ανωτέρω αρχείου και τη χρήση και επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης, των προσωπικών του δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς καθώς και για τη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας του και των προσωπικών δεδομένων και εν γένει των πληροφοριών που της γνωστοποιεί για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η moneymarket και οι συνδεόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί καταχώρησης στο μητρώο του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει μονομερώς οποτεδήποτε το ως άνω δικαίωμα της moneymarket με έγγραφη δήλωσή του προς αυτή απευθυντέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@energy-market.gr.

4. Ο Χρήστης παρέχει με την αποδοχή των παρόντων όρων τη συγκατάθεσή του προς τη moneymarket να γνωστοποιήσει σε οποιαδήποτε δημόσια διοικητική ή δικαστική αρχή αιτηθεί σχετικά τα προσωπικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων στοιχείων επικοινωνίας και ταυτοποίησης καθώς και τα δεδομένα κίνησης και θέσης και το ηλεκτρονικό στίγμα εισόδου και χρήσης του συστήματος της moneymarket.

5. Η moneymarket δύναται να τηρεί αρχείο καταγεγραμμένων συνομιλιών προς απόδειξη ή/ και ασφάλεια συναλλαγών ή/ και ταυτοποίηση των χρηστών. Το αρχείο αυτό τηρείται για μέγιστο χρονικό διάστημα 12 μηνών.


Ε. Γλώσσα - Εφαρμοστέο δίκαιο

1. Το σύνολο των όρων που διέπουν τις σχέσεις του χρήστη του διαδικτυακού τόπου με τη moneymarket οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παρόν συντάσσονται στην Ελληνική

2. Οι σχέσεις μεταξύ της moneymarket και των χρηστών του διαδικτυακού τόπου, μέσω της υπηρεσίας energy-market.gr, διέπονται και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού δικαίου.